ซื่อตรง ล.; ธนัทรัชต์ ก.; ประกิระสา ก.; มีสีห์ไชย ป.; ปริญานุภาพ . ศ.; รักสัตย์ ด.; ลี้ศัตรูพ่าย ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 85–100, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252399. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.