KUMRUANGRIT, S.; เกตุกิจ ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสัมพันธภาพในครอบครัว ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 123–136, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253775. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.