สกุลวรวิทย์ เ.; จิตสว่าง ส. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย . วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 17–36, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253790. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.