วุฒิสวัสดิ์ ภ.; คงศิลา ธ. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 137–150, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253872. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.