เปลื้องวัลย์ ว.; ปรีชาธรรมวงศ์ ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 151–170, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/255809. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.