ด้วงวิเศษ ด. สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 1–16, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/257845. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.