คลายโศกก์ นายเตชทัช. 2021. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 47 (1):119-36. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248906.