คงแก้ว นิธิพร, และ โรจน์รักษ์ ไอริน. 2021. “ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 47 (1):161-74. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248925.