กิตติเสรีชัย ไพลิน. 2022. “อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):37-54. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/251574.