ภู่จินดา วิสาขา, และ ปฏิทัศน์ นิชนันท์. 2022. “แนวทางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะจากผู้สูงอายุสู่เด็ก”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):101-22. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252026.