สอนศรี สีดา. 2021. “Southeast Asia: From ASEAN to ASEAN Community towards COVID-19 Pandemic”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 47 (1):1-8. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252387.