ซื่อตรง ลภัสรดา, ธนัทรัชต์ กฤษิกร, ประกิระสา กิตติชัย, มีสีห์ไชย ปภันนันท์, ปริญานุภาพ ศุภรา, รักสัตย์ ดารวันต์, และ ลี้ศัตรูพ่าย ชัญญา. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):85-100. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252399.