สกุลวรวิทย์ เชาว์วัศ, และ จิตสว่าง สุมนทิพย์. 2022. “ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):17-36. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253790.