วุฒิสวัสดิ์ ภก, และ คงศิลา ธานินทร์. 2022. “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):137-50. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253872.