เปลื้องวัลย์ วันชนะ, และ ปรีชาธรรมวงศ์ วิเชียร. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):151-70. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/255809.