ด้วงวิเศษ ดร.นฤพนธ์. 2022. “สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 48 (1):1-16. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/257845.