[1]
คลายโศกก์ น., “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง”, JSSH, ปี 47, ฉบับที่ 1, น. 119–136, มิ.ย. 2021.