[1]
คงแก้ว น. และ โรจน์รักษ์ ไ., “ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร”, JSSH, ปี 47, ฉบับที่ 1, น. 161–174, มิ.ย. 2021.