[1]
รัตนา ภ., “การขัดเกลาทางสังคมของคุณลักษณะผู้หญิงในบริบทของล้านนา”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 67–84, มิ.ย. 2022.