[1]
กิตติเสรีชัย ไ., “อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 37–54, มิ.ย. 2022.