[1]
ภู่จินดา ว. และ ปฏิทัศน์ . น., “แนวทางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะจากผู้สูงอายุสู่เด็ก”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 101–122, มิ.ย. 2022.