[1]
S. KUMRUANGRIT และ เกตุกิจ ณ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสัมพันธภาพในครอบครัว ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 123–136, มิ.ย. 2022.