[1]
สกุลวรวิทย์ เ. และ จิตสว่าง ส., “ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย ”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 17–36, มิ.ย. 2022.