[1]
วุฒิสวัสดิ์ ภ. และ คงศิลา ธ., “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 137–150, มิ.ย. 2022.