[1]
เปลื้องวัลย์ ว. และ ปรีชาธรรมวงศ์ ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 151–170, มิ.ย. 2022.