[1]
ด้วงวิเศษ ด., “สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา”, JSSH, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 1–16, มิ.ย. 2022.