คลายโศกก์ น. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 47, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 119-36, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248906.