คงแก้ว น., และ โรจน์รักษ์ ไ. “ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 47, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 161-74, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248925.