กิตติเสรีชัย ไ. “อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 37-54, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/251574.