ภู่จินดา ว., และ ปฏิทัศน์ . น. “แนวทางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะจากผู้สูงอายุสู่เด็ก”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 101-22, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252026.