สอนศรี ส. “Southeast Asia: From ASEAN to ASEAN Community towards COVID-19 Pandemic”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 47, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-8, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252387.