ซื่อตรง ล., ธนัทรัชต์ ก., ประกิระสา ก., มีสีห์ไชย ป., ปริญานุภาพ . ศ., รักสัตย์ ด., และ ลี้ศัตรูพ่าย ช. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 85-100, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252399.