สกุลวรวิทย์ เ., และ จิตสว่าง ส. “ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 17-36, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253790.