วุฒิสวัสดิ์ ภ., และ คงศิลา ธ. “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 137-50, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/253872.