เปลื้องวัลย์ ว., และ ปรีชาธรรมวงศ์ ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 151-70, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/255809.