ด้วงวิเศษ ด. “สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-16, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/257845.