Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ กับพฤติกรรมการบริโภค และการแสดงออกพฤติกรรมการบริโภคของตนเองด้วยการแบ่งปันข้อมลู การซื้อใช้ ผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่ “Gen Y” Download Download PDF