[1]
ดำรงชัย ด. 2018. บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Modern Management Journal. 15, 2 (Mar. 2018), 1–12.