[1]
เกศมุกดา ณ. and สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. 2018. การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Modern Management Journal. 15, 2 (Mar. 2018), 91–100.