[1]
ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด. and หอรุ่งเรือง ด. 2018. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Modern Management Journal. 15, 2 (Mar. 2018), 117–130.