[1]
จุ้ยโต เ. 2013. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Modern Management Journal. 10, 1 (Sep. 2013), 26–38.