[1]
รุ่งปัจฉิม ช. 2013. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Modern Management Journal. 8, 2 (Sep. 2013), 111–119.