[1]
เข็มทอง ส. and เกียรติวัชรชัย ก. 2013. การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal. 9, 2 (Sep. 2013), 41–53.