[1]
สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. 2013. นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal. 9, 1 (Sep. 2013), 18–26.