[1]
ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต. and บุณย์เพิ่ม ท. 2013. การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Modern Management Journal. 9, 1 (Sep. 2013), 56–68.