[1]
ภาควิธี น. and นาคฉาย ส. 2018. HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?. Modern Management Journal. 16, 1 (Jul. 2018), 1–14.