[1]
ชรัญญ์ชัย ช. 2014. การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 21–29.