[1]
ขันธวิทย์ อ. 2014. ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 58–73.