[1]
สีสอาด ส. 2014. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 102–111.