[1]
เฉียนเลี่ยน น., บุณยรัตพันธุ์ เ. and เสี้ยนสลาย ส. 2014. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 112–123.